تفاوت تولید ذغال لیمو باروش سنتی باکوره صنعتی ذغال لیمو

باسلام…..
دوستان فرق تولید ذغال لیمو باروش سنتی باکوره صنعتی دراین است که شمادرتولیدذغال سنتی یاهمان لاخولی بخاطرسحل انگاری کارگرامکان جاانداختن ذغال درکوره وجوددارددرنتیجه پرت وسوختن وازبین رفتن ذغال تاحدزیادی بالاترازذغال کوره صنعتی است.فرق دوم درکیفیت ذغال تولید شده سنتی باکوره صنعتی است که درروش سنتی امکان خطاوخام بودن ذغال بسیاربالااست ولی درروش صنعتی بخاطراینکه ذغالها بصورت یکجابیرون میایندهمه ازکیفیت یکسانی برخوردارهستند.تمام این مزایادرصورتی اتفاق می‌افتد که شماکوره صنعتی واقعا کارلمدی داشته باشیدنه هرکوره ای که متاسفانه درکشوربسیارهم زیادشده اند.
الاایحال دوستان عزیز برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید بامامشورت کرده تابهترین کوره را خریداری کنید… باتشکر 09104513233

آموزش وراه اندازی کارگاه تولید ذغال لیمو بروش سنتی‌ جهرم باشلتوک برنج

زغال مرکزی 09104513233:
سلام::
آموزش وراه اندازی ازصفرتاصد
کارگاه تولید زغال بروش سنتی یالاخولی جهرم بااستفاده ازسوخت
شلتوک برنج…
دوستانی که به هر دلیلی برای خرید کوره صنعتی ما مشکل دارند
میتوانند برای راه اندازی کارگاه تولیدی ذغال خودازروش سنتی
استفاده کنند،دوستان برای آموزش
روش سنتی،،،قبل از هرکاری از کارگاه مادیدن کرده وبعدازتایید
زغال تولیدیه ما میتوانیدبرای
بستن قرارداد اقدام نمایید،،
دوستان عزیز برای بازدید از کارگاه
ماقبلابااین شماره تماس بگیرید….
09104513233صوفی…ً…….

بهترین روش تولیدذغال لیموقلیانی بدون آلودگی

باسلام..

دوستان برای یادگیری روش تولیدذغال لیموجهرم یاهمان لاخولی میتوانید قبل ازهرکاری ازکارگاه مادیدن کرده وبعدازبازدیدوگرفتن اطلاعات کامل درموروساخت کوره صنعتی ومراحل تولیدذغال لیمواقدام براه اندازی کارگاه تولید ذغال لیمو کنید09104513233