کوره زغال لیمومجلسی قلیانی وکبابی بدون دود

سلام
دوستان عزیزی که تصمیم به راه اندازی کارگاه تولید ذغال قلیانی وکبابی فشرده گرفته اند،میتواننددراسرع وقت تشریف بیاورید وازنزدیک باروشهاوکوره های تولید ذغال مااشناشوندوبعدازتایید
کیفیت زغال تولید شده مامیتوانیدبرای خرید کوره مورد نیاز خود اقدام کنید.09104513233