انواع دستگاه تولید ذغال فشرده چینی

سلام

دوستان عزیز بدلیل اینکه جدیدا خیلی ازدوستان درموردراه اندازی کارگاه تولید ذغال فشرده یاهان چینی سوال میکنند.واجب دانستم که توضیحاتی دراین زمینه به عزیزان بدهم..

یک::اول اینکه این زغال معروف به زغال بامبومیباشدکه م.اداولیه ان مغزچوب بامبواست که این نوع چوب فقط و فقط بومی چین میباشدپس درنتیجه درایران مواداولیه وجودندارد.خاک ذغال خاک اره پوست گردوبه هیچ عنوان کیفیت خوبی نخواهدداشت

دودم:: مصرف این زغذل ففقط قلیان میباشدان هم بیشترسفره خانه هابدلیل ارزان بودنش ازان استفاده میکنند.پس کسانیکه مصرف وافوری دارندلهیچ وجه این ذغال قابل استفاده برایشان نیست.کبابی هاهم اگرتوجه داشته باشیدهیچ کدام بدلیل وجودچسب دراین ذغال طالب این ذغال نیستند،واماتناژتولیداین ذغالهاد.ستان هریک دستگاه تولید ذغال فشرده قادربه تولید ماهانه پنجاه تن ذغال می‌باشد،درنتیجه تولیدبالاومصرف کم باعث اشباع شدن بازارخواهدشدوبااین حجم مشتری ایکه درحال ورودبه این شغل هستمدصدرصددرشش ماه اینده همه به خاک سیاه خواهندنشست…

سوم::دوستان تمام کسانیکه درزمینه فروش دستگاه های ذغال فشرده فعالیت دارندمطمعنافرمول اصلی راندارنددرنتیجه کسانیکه ازحول حلیم داخل دیگ میافتندواقدام براه اندازی کارگاه تولید ذغال فشرده میکنندتازه اول بدبخیتشان است زیراتابخواهدفرمول ترکیب اصل راپیداکنندتمام سرمایشان دودخواهدشدزیرابااین هزینه های فعلی مملکت جایی برای ضرروجودندارد.پس درنتیجه دوستان عزیزخواهشمندم درخریدکاملادقت کنیدزیرا اگرخدایی ناکرده اگرشکست بخوریدبهیچ وجه بااین شرایط فعلی اقتصادضعیف کشورقادربجبران نخواهیدشد

دلیل این نوشته کمک به کسانی است که چشم بسته وبدون تجربه وتحقیق تصمیم به راه اندازی کارگاه تولید ذغال فشرده گرفته اندپس مواظب سرمایه خودباشید

زغال فقط زغال ملی که لیمونام دارد… یاعلی مدد

تلفن مشاوره۰۹۱۰۴۵۱۳۲۳۳

بهترین راه برای رفع خاموشی زغال لیمو

سلام
دوستان عزیزی که توکارتولیدزغال قلیانی وکبابی هستندوصدرصدبامشکل خاموشی زغال دستوپنجه نرم میکنندبایداین مژدروبهشون دادکه شرکت ذغال مرکزی روش جدیدی برای تولید ذغال قلیانی مجلسی وافوری ابداع نموده است که بهیچ وجه ازحاموشی جرقه وگازخبری نیست وزغال تولیدی شان بنحوه احسن ازکوره خارج میشود.ازاین رودوستانی که تمایل به یادگیری این روش دارندمیتوانندبامن درتماس باشند…

کوره زغال لیمومجلسی قلیانی وکبابی بدون دود

سلام
دوستان عزیزی که تصمیم به راه اندازی کارگاه تولید ذغال قلیانی وکبابی فشرده گرفته اند،میتواننددراسرع وقت تشریف بیاورید وازنزدیک باروشهاوکوره های تولید ذغال مااشناشوندوبعدازتایید
کیفیت زغال تولید شده مامیتوانیدبرای خرید کوره مورد نیاز خود اقدام کنید.09104513233

طریقه ساخت کوره صنعتی ذغال لیمو قلیانی وکبابی

سلام

دوستان دراین پست قصد داریم چندموردازمعایب کوره های مکعبی تولیدزغال رابرایتان روشن کنیم

یک…کوره مکعبی برای ساخت بایدازجوش زبادی استفاده کنیم که این امرخودش عیب بزرگی خواهدبودچراکه جوش دربرابرحرارت بسیارعاجراست ولی درکوره های گرد بیشترخودورق راخم داده وباعملیات نوردانرافرم میدهیم و درنتیجه ازجوش بسیارگم دوستان ی استفاده خواهد شد.

دوم… انتقال حرارت کوره مکعبی نسبت به کوره گردخیلی کمتراست یک نشان ساده دوستان اگریه نگاهی به اشپزخانه خودتان کنیدمتوجه خواهیدشدتمام ظروفی که برای پخت وپراستفاده میکنیدهمه گردمیباشندمثل قابلمه..ماهیتابه..لیوان…قوری..کتری..وغیره این گردبودن برای زیبایی نیست ازقدیم به این وطلب رسیده بودندکه اجسام گردانتقال حرارت بهتری نسبت به اجسام گوشه داردارند

دوستان متاسفانه برای توضیح مواردبیشترمیتوانیدبامادرتماس باشید09104513233

چوب خوب برای تولید ذغال کبابی وقلیانی

سلام

دوستان عزیز برای تولید ذغال باکیفیت عالی نیاز به چوب خوب داریدبرای تهیه چوب خوب میتوانید روی ماحساب کنیدودرزمان کمی چوب خودراتهیه نمایید.

دوستان مطلب دیگه که اهمیت زیادی در رابطه با تولیدذغال قلیانی وکبابی دارداین است که شماکوره کارامدی داشته باشیدوگرنه کاملا درتولیدذغال شکست خواهید خورد درنتیجه برای خریدکوره میتوانیدبامامشورت کرده ومطمعنن باشید بعدازمشاوره بامانظرتان کاملآ دررابطه باتولیدذغال تغییرخواهدکرد.09104513233

کلاهبرداری درموردفروش کوره ذغال لیمو

سلام
دوستان عزیز عاجزانه درخواست دارم برای خرید کوره صنعتی ذغال لیمو حتما حتما تحقیق کنید زیراجدیدادررابطه با کوره صنعتی ذغال بسیارکلاهبرداری زیادشده است . عزیزان برای دریافت مشاوره درصورت تمایل باماتماس بگیرید 09104513233<a hکوره صنعتی مخصوص تولیدذغال قلیانی لیمو کبابیref=”http://www.zoghalemarkazi.com” rel=”noopener” target=”_blank”>کوره ذغال لیمو.کوره صنعتی ذغال قلیانی وکبابی