انواع دستگاه تولید ذغال فشرده چینی

سلام

دوستان عزیز بدلیل اینکه جدیدا خیلی ازدوستان درموردراه اندازی کارگاه تولید ذغال فشرده یاهان چینی سوال میکنند.واجب دانستم که توضیحاتی دراین زمینه به عزیزان بدهم..

یک::اول اینکه این زغال معروف به زغال بامبومیباشدکه م.اداولیه ان مغزچوب بامبواست که این نوع چوب فقط و فقط بومی چین میباشدپس درنتیجه درایران مواداولیه وجودندارد.خاک ذغال خاک اره پوست گردوبه هیچ عنوان کیفیت خوبی نخواهدداشت

دودم:: مصرف این زغذل ففقط قلیان میباشدان هم بیشترسفره خانه هابدلیل ارزان بودنش ازان استفاده میکنند.پس کسانیکه مصرف وافوری دارندلهیچ وجه این ذغال قابل استفاده برایشان نیست.کبابی هاهم اگرتوجه داشته باشیدهیچ کدام بدلیل وجودچسب دراین ذغال طالب این ذغال نیستند،واماتناژتولیداین ذغالهاد.ستان هریک دستگاه تولید ذغال فشرده قادربه تولید ماهانه پنجاه تن ذغال می‌باشد،درنتیجه تولیدبالاومصرف کم باعث اشباع شدن بازارخواهدشدوبااین حجم مشتری ایکه درحال ورودبه این شغل هستمدصدرصددرشش ماه اینده همه به خاک سیاه خواهندنشست…

سوم::دوستان تمام کسانیکه درزمینه فروش دستگاه های ذغال فشرده فعالیت دارندمطمعنافرمول اصلی راندارنددرنتیجه کسانیکه ازحول حلیم داخل دیگ میافتندواقدام براه اندازی کارگاه تولید ذغال فشرده میکنندتازه اول بدبخیتشان است زیراتابخواهدفرمول ترکیب اصل راپیداکنندتمام سرمایشان دودخواهدشدزیرابااین هزینه های فعلی مملکت جایی برای ضرروجودندارد.پس درنتیجه دوستان عزیزخواهشمندم درخریدکاملادقت کنیدزیرا اگرخدایی ناکرده اگرشکست بخوریدبهیچ وجه بااین شرایط فعلی اقتصادضعیف کشورقادربجبران نخواهیدشد

دلیل این نوشته کمک به کسانی است که چشم بسته وبدون تجربه وتحقیق تصمیم به راه اندازی کارگاه تولید ذغال فشرده گرفته اندپس مواظب سرمایه خودباشید

زغال فقط زغال ملی که لیمونام دارد… یاعلی مدد

تلفن مشاوره۰۹۱۰۴۵۱۳۲۳۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *